О Б Я В Л Е Н И Е № 39/ 29.11.2019 год.

3/12/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
 39/ 29.11.2019 год.
            Община Тутракан  съобщава, че е издадена Заповед № РД – 04 – 1718/ 29.10.2019 год. на Кмета на Община Тутракан,  с която се отстранява непълнота, като се  допълват заснетите, материализирани на място граници за поземлени имоти № 132 и 500, кв.14  в Кадастрален и регулационен план на с.Белица, одобрен със Заповед №1318/26.02.1953 год. въз основа на  геодезическо заснемане направено от лице, правоспособно да изпълнява дейности по геодезия, картография и кадастър.
 
            Заповедта може да се обжалва  в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
 
           
 
  Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
    Кмет на Община Тутракан