О Б Я В Л Е Н И Е №37 /22.11.2019 год.

3/12/2019
Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е издадена  Заповед № РД-04-1673/21.11.2019г. на Кмета на Община Тутракан с която се разрешава да се изработи проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване  на План за регулация /ПР/ в обхват на  поземлен имот с идентификатор 73496.501.3874 от  КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София,  в кв.58 от План за улична регулация, одобрен с одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан с възложител-собственика на имота В. Д. М.,  за негова сметка.
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан