Съобщение

21/11/2019
СЪОБЩЕНИЕ  
 
 
            Община Тутракан, съобщава, че със Заповед №РД-04-1663/20.11.2019 год. е одобрен проект:
  Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 73496.506.9 по КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София, имот  извън строителните граници на населеното място, при влязъл в сила ПУП-ПЗ, одобрен с Решение №895 по протокол №67/ 16.09.2011 г. на Общински съвет – Тутракан с възложител Община Тутракан.
 
            Заповедта може да се обжалва чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в 14- дневен срок от връчването на съобщението на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан

Прикачени файлове