О Б Я В Л Е Н И Е № 34/15. 11. 2019 год.

15/11/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
   34/15. 11. 2019 год.
 
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:
           Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за застрояване /ПЗ/ в обхват на  поземлен имот с идентификатор 73496.502.1 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София.
            Имот с идентификатор 73496.502.1 се намира извън строителните граници на населеното място и е с площ от 88 321кв.м. Трайното предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За машиностроителната и машинообработващата промишленост.
            Проекта е изработен върху копие от кадастралната карта на гр.Тутракан.
            С проекта имот 73496.502.1 се разделя на девет по-малки имота, като се обособява и един имот – за транспорт и комуникация, осигуряващ достъп до новите имоти.
            В новообразуваните имоти се посочени ограничителни линии на застрояване и се
запазва устройствената зона.   
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
 
 
                                                                              
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан