О Б Я В Л Е Н И Е № 32/11. 11. 2019 год.

12/11/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
32/11. 11. 2019 год.
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-1594/05.11.2019г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение  на План за регулация /ПР/ в обхват на поземлен имот  №149, УПИ І-149, ІІ-149 и ІІІ-149  в кв.14 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Сяново, одобрен със  Заповед №5289/31.10.1956год. за сметка на възложителя.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
ПЕТЯ  ВАСИЛЕВА КНЯЗОВА-ВАСИЛЕВА
 - зам. кмет на Община Тутракан – по заместване,
съгласно Заповед №РД-04-1594/05.11.2019год.