О Б Я В Л Е Н И Е №31/ 11.11.2019 год.

12/11/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
 31/ 11.11.2019 год.
 
 
 
            Община Тутракан  съобщава, че е издадена Заповед № РД – 04 – 1597/ 05.11.2019 год. на Кмета на Община Тутракан, с която се разрешава да се допълнят заснетите, материализирани на място граници за поземлени имоти № 178, 269 кв.19 в Кадастрален и регулационен план на с.Шуменци, одобрен със Заповед №3705/13.08.1950г. и №3706/13.08.1950г. въз основа на  геодезическо заснемане направено от лице, правоспособно да изпълнява дейности по геодезия, картография и кадастър.
 
Запазва се одобрената улична регулация.
 
            Заповедта може да се обжалва  в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
 
 
 
               
                                                                                                          
ПЕТЯ  ВАСИЛЕВА КНЯЗОВА-ВАСИЛЕВА
 - зам. кмет на Община Тутракан – по заместване,
съгласно Заповед №РД-04-1594/05.11.2019год.