О Б Я В Л Е Н И Е №30/15. 10. 2019 год.

15/10/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
   30/15. 10. 2019 год.
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване  на План за регулация /ПР/ в обхват на   поземлен имот с идентификатор 73496.501.753 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София, в кв.135 от План за улична регулация, одобрен с одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
            Проекта е изработен върху копие от кадастралната карта и копие от одобрения План за улична  регулация -Тутракан.
            За поземлен имот с идентификатор 73496.501.753  се отрежда нов УПИ ІІ-753 в кв.135 с площ от 476 кв.м.
            Вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите кадастрални граници (странични/дъно) на поземления имот и се запазва одобрената улична регулация.                                  
            Устройствената зона не се променя.  
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
                                                                   
 
ИНЖ. МАГДАЛИНА ИЛИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан,
временно изпълняваща длъжността кмет,
съгласно Заповед №РД-04-1427/20.09.2019год.
 
 
 
МИ/ТД

Прикачени файлове