О Б Я В Л Е Н И Е № 28/ 07.10. 2019 год.

7/10/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 28/ 07.10. 2019 год.
 
 
 Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересува-ните лица по смисъла на чл.131, че е изработен:
Подробен устройствен план / ПУП / - изменение на План за застрояване/ИПЗ/ само в обхвата на поземлен имот с идентификатор №73496.506.9, местност:”Баша” от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД—18-06/ 04. 02.2008г. на ИД на АГКК, имот извън строителните граници на населеното място, при влязъл в сила ПУП-ПЗ, одобрен с Решение №895 от 16.09.2011г.на Общински съвет Тутракан, с който се предвижда  изграждане:” Градска пречиствателна станция за отпадни  води –ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан”.
С изменението на действащия ПУП-ПЗ  се заменят дадените задължителни линии на застрояване с ограничителни, като са спазени  отстоянията от имотните граници.
Одобрената устройствена зона се запазва.
 
Възложител на проектите е Община Тутракан.
 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
                                                                         
 
                                 
 
ИНЖ. МАГДАЛИНА ИЛИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан,
временно изпълняваща длъжността кмет,
съгласно Заповед №РД-04-1427/20.09.2019год.