У В Е Д О М Л Е Н И Е № 26 от 04.10.2019г.

4/10/2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
26 от 04.10.2019г.
 
               На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията  се съобщава на  всички заинтересувани лица, че е издадено  Разрешение за строеж  № 20 / 03. 10. 2019 год. от Главният архитект на Община Тутракан за строеж:
 
„Изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – блок „Росица”, находящ се на ул.„Росица” № 6 /ид.73496.501.3451.1/, 8 /ид.73496.501.3451.2/ 10 /ид.73496.501.3451.3/, гр.Тутракан, община Тутракан, област Силистра”
 
Възложители:
Възложител по ЗОП и собственик на терена: Община Тутракан, представлявана от  д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан
и
Възложител по ЗУТ и собственик на сградата: Сдружение на собствениците „Росица”, представлявано от Иван Георгиев Пейчев - председател на управителния съвет.
                    На основание чл.215 от ЗУТ  разрешението за строеж може  де бъде обжалвано по законосъобразност от заинтересованите лица,  чрез главния архитект на Община Тутракан,  пред Административен съд гр.Силистра  в 14 – дневен срок от получаване на настоящото съобщение.
                                                                           
 
 
ИНЖ. МАГДАЛИНА ИЛИЕВА
За Кмет на Община Тутракан,
Съгл. Заповед №РД-04-1427/20.09.2019г.