О Б Я В Л Е Н И Е № 27/04.10. 2019 год.

4/10/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 27/04.10. 2019 год.
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 857 по Протокол № 61 от 19.09. 2019 год., влязло в сила на 03.10.2019 год. се  ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на Подробен устройствен план / ПУП / - изменение на План за застрояване/ИПЗ/ само в обхвата на поземлен имот с идентификатор №73496.506.9, местност:”Баша” от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД—18-06/ 04. 02.2008г. на ИД на АГКК, имот извън строителните граници на населеното място, при влязъл в сила ПУП-ПЗ, одобрен с Решение №895 от 16.09.2011г. на Общински съвет Тутракан, с който се предвижда  изграждане:” Градска пречиствателна станция за отпадни  води –ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан”.
 
 Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
ИНЖ. МАГДАЛИНА ИЛИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан,
временно изпълняваща длъжността кмет,
съгласно Заповед №РД-04-1427/20.09.2019год.
 
 
 
 
 
ДС/ТД