О Б Я В Л Е Н И Е № 22 / 27. 09. 2017 год.

30/9/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 22 / 27. 09. 2017 год.
 
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията – ЗУТ, обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 856  по Протокол № 61 от 19.09.2019 год. ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ на обект: ”Външно кабел-но ел.захранване 0,4kV  от ТП ”Малък язовир” до потопяема помпа за тръбен кладенец в ПИ 003527.3.730, с.Белица, общ.Тутракан, обл.Силистра” ( за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия).
 
 Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                                                                                                  
 
 
ИНЖ. МАГДАЛИНА ИЛИЕВА -
 зам. кмет на Община Тутракан,
временно изпълняваща длъжността кмет,
съгласно Заповед №РД-04-1427/20.09.2019год.