О Б Я В Л Е Н И Е № 23/ 30. 09.2019 год.

30/9/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
23/ 30. 09.2019 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-1446/27.09.2019г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за регулация /ПР/ в обхват на собственият им поземлен имот с идентификатор 73496.501.2064 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/  04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; в  кв.32 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан, за сметка на възложителя.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
ИНЖ. МАГДАЛИНА ИЛИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан,
временно изпълняваща длъжността кмет,
съгласно Заповед №РД-04-1427/20.09.2019год.