О Б Я В Л Е Н И Е №25/30.09.2019 год.

30/9/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
25/30.09.2019 год.
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-1447/27.09.2019г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план (ПУП) – създаване  на План за регулация и застрояване - ПРЗ  и работен устройствен план – РУП ( план за застрояване и силуетно оформяне) в обхват на поземлен имот с идентификатор 73496.501.2377 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София, попадащ  в кв.129 от План за улична регулация, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан за сметка на възложителите.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
ИНЖ. МАГДАЛИНА ИЛИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан,
временно изпълняваща длъжността кмет,
съгласно Заповед №РД-04-1427/20.09.2019год.