О Б Я В Л Е Н И Е № 21 /03.09.2019 год.

4/9/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
   21 /03.09.2019 год.
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –  създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.3309 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София, нов УПИ І-3309 в кв.119 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с  Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на собственика на имота П.А.С. от гр.Тутракан.
            С проекта за ПУП – създаване  на ПР, вътрешните регулационни линии са  поставени  в съответствие  със съществуващите кадастрални граници (странични /дъно) на поземленият имот и се запази одобрената улична регулация, като се създава нов УПИ І-3309.
                      Устройствената зона  не се променя.  
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                         
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
       Кмет на Община Тутракан  
                                                                  
ДС/ТД