О Б Я В Л Е Н И Е № 20/ 03.09.2019

4/9/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
20/03. 09.2019 год.
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-1369/02.09.2019г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване  на План за регулация /ПР/ в обхват на поземлени имоти с идентификатор 73496.500.851 и 73496.500.817 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София, в кв.157 от План за улична регулация, одобрен с одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан за сметка на възложителите.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан