Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Антимово и село Царев дол, за срок от пет стопански години, открит със Заповед №РД-04-957/31.05.2019г

15/8/2019