Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот №УПИ-XVII-457 с площ от 915.00 кв.м, ул.„Вежен„ кв.40, находящ се в с. Нова Черна

15/8/2019