Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 73496.501.3379 с площ от 699.00 кв.м, ул. „Опълченска”

15/8/2019