Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 73496.501.954 с площ от 210 кв.м, кв.129 , ул. „Яне Сандански”

15/8/2019