Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Белица, за срок от пет стопански години, открит със Заповед №РД-04-996/14.06.2019г

7/8/2019