зАПОВЕД №РД-04-1279/08.08.2019Г. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ- ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ТУТРАКАН, УЛ. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ №7, ИМОТ №73496.500.1421 ПО КККР

8/8/2019