Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Цар Самуил, за срок от пет стопански години, открит със Заповед №РД-04-997/14.06.2019г

6/8/2019