”Укрепване на площадка ГПСОВ и довеждащ колектор IIа, Контролно-измервателна система и Укрепително защитно съоръжение на довеждащия път до ГПСОВ-част от „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан”.

6/8/2019