О Б Я В Л Е Н И Е № 18/ 31.07.2019 год.

1/8/2019
 
О Б Я В Л Е Н И Е
18/ 31.07.2019 год.
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-1210/29.07.2019г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –  изменение на План за регулация /ПР/ в обхват на УПИ V-326 и VІ-326 в кв.36 от действащия ЗРП на с.Старо село, одобрен със Заповед №436/07.11.1990г. на ОбНС на :
            - В. Д. Х. и З. Г. В., лицата на който е отстъпено право на строеж (ОПС) и изградили в имота две жилищни сгради-близнак със Заповед от 31.03.1988год. на Общински народен съвет-Тутракан
             - Община Тутракан, чрез Дирекция”ОССД” към общината, на която е възложено управлението, стопанисването на имотите общинска собственост, като собственик на земята.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
                             
                                             
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
ДС/ТД