Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Пожарево, за срок от пет стопански години, открит със Заповед №РД-04-999/14.06.2019г

26/7/2019