Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Шуменци, за срок от пет стопански години, открит със Заповед №РД-04-959/31.05.2019г

23/7/2019