О Б Я В Л Е Н И Е № 12/14.05.2019 год.

10/7/2019
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
12/14.05.2019 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територия-та /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-867/ 13.05.2019г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –  създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.3107 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София, нов УПИ І-3107 в кв.73 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с  Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на собственика на имота И.П.Д. от гр.Тутракан.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД