О Б Я В Л Е Н И Е №  9 /19. 04. 2019 год.

9/7/2019
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
     9 /19. 04. 2019 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот  с идентификатор 73496. 501. 3842 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в  кв. 71 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
            Проекта е изработен върху копие от кадастралната карта и копие от одобрения План за улична  регулация -Тутракан.
            С проекта се обособява нов  УПИ І -3842 в кв.71, като вътрешните регулационни линии съвпадат с имотните граници по одобрената кадастрална карта и се запазва одобрената улична регулация, която реже имота с 19 кв.м., които следва да се предадат към улицата, за което има подписан предварителен договор за покупко-продажба.
             
            Устройствената зона не се променя.  
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
 
 
                                                                              
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан  
 
Съставил:                                                                               
 
 
    Изготвил:   __________________
          / гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                 
ДС/ТД