О Б Я В Л Е Н И Е № 7, № 8/ 11. 04. 2019 год.

8/7/2019
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 7 / 11. 04. 2019 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територия-та /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-438/ 08.04.2019г. на Кмета на Община Тутракан е дадено разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за регулация /ПР/ в обхват на  поземлен имот с идентификатор 73496. 501.2288 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв.107 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на М.М.Д. и С.Д.С. н-ци на  собственика на имота.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 8 / 11 . 04. 2019 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територия-та /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-452/ 11.04.2019г. на Кмета на Община Тутракан е дадено разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за регулация /ПР/ в обхват на  поземлен имот с идентификатор 73496. 501.2237 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв.81 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на К.П.В., собственик на имота.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
ДС/ТД