Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на град Тутракан, за срок от пет стопански години, открит със Заповед №РД-04-956/31.05.2019г

16/7/2019