Провеждане на повторен търг за имот №009065, находящ се в землището на село Антимово

19/6/2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл. 69, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че за поземлен имот №009065 по КВС на село Антимово, с идентификатор №00494.9.65, находящ се в местността „Шейтан кулак”, четвърта категория, с площ от 47,379 /четиридесет и седем декара триста седемдесет и девет кв.м/ НЯМА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ.
            Съгласно Заповед РД-04-957/31.05.2019г. за гореописания имот ще се проведе повторен търг на 26.06.2019г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Тутракан, по ред и условия, посочени в Заповед РД-04-957/31.05.2019г.