Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за срок от пет стопански години, находящи се в землищата на село Старо село и село Сяново

31/5/2019