ЗАПОВЕД №РД-04-837/03.05.2019г.

3/5/2019

                                            ОБЩИНА  ТУТРАКАН

 
ЗАПОВЕД
 
№РД-04-837/03.05.2019г.
 
На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.64 ал.1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28.03.2019г на Общински съвет Тутракан, във връзка с чл.35 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение №756 по Протокол №54 от 28 март 2019г. на Общински съвет Тутракан
 
 
 1. НАРЕЖДАМ:
 
 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, съгласно §4 от ПЗР към ЗСПЗЗ, находящи се в землището на град Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, Община Тутракан, съгласно Таблица 1 от настоящата заповед
Таблица 1
 
Поземлен имот №
Местност
Кат.
Площ/дка.
Начална тръжна цена
Депозит за участие
Стъпка за наддаване
По АОС
По скица
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
73496.504.5
Зад болницата
ІV
0,995
0,995
1 011,00лв.
101,10лв.
101,10лв.
2
73496.504.6
Зад болницата
ІV
1,053
1,053
1 070,00лв.
107,00лв.
107,00лв.
3
73496.504.10
Зад болницата
ІV
1,118
1,118
1 136,00лв.
113,60лв.
113,60лв.
4
73496.504.13
Зад болницата
ІV
1,021
1,022
1 039,00лв.
103,90лв.
103,90лв.
5
73496.504.19
Зад болницата
ІV
1,070
1,071
1 089,00лв.
108,90лв.
108,90лв.
6
73496.504.20
Зад болницата
ІV
1,163
1,164
1 183,00лв.
118,30лв.
118,30лв.
 
2. Търгът да се проведе на 21.05.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
3. Начална тръжна цена – подробно описана за всеки имот по отделно в графа „5- начална тръжна цена” в Таблица 1 от настоящата заповед.
4. Размер на депозита за участие в търга- 10 % от началната тръжна цена, подробно описан за всеки имот по отделно в графа „6- депозит за участие” в Таблица 1 от настоящата заповед.
4.1. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок  до 16,00 часа на 20.05.2019г.
4.2. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената;
4.3. В срок от пет работни дни след изтичане срока на обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.1. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 10 % от началната тръжна цена, подробно описана за всеки имот по отделно в графа „7- стъпка за наддаване” в Таблица 1 от настоящата заповед.
            6. Сключване на договор – Приложеният към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила.
            6.1. Договорът се сключва след като обявения за спечелил участник заплати по указания в заповедта по чл. 74, ал. 3 от НРПУРОИ начин.
            7. Други тръжни условия :
            7.1. Тръжната документация е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан – www.tutrakan.egov.bg
            7.2. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая №32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 07.05.2019г. до 16,00 часа на 20.05.2019г.;
8.3. За участие в търга заинтересованите лица подават в Деловодството на Община Тутракан:
 1. заявление за участие в търга- по Образец №2;
 2. за юридически лица и еднолични търговци – декларация по образец №3 от името на представляващия дружеството/търговеца, че:
а) дружеството/търговеца не е обявен в несъстоятелност;
б) дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговеца не се намира в ликвидация.
 1. декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 към чл.66, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ;
 2. пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице – оригинал или заверено копие.
 1. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
  1. са подадени след срока, определен в т.11 от настоящата заповед;
  2. са подадени в прозрачен плик или незапечатан;
  3. не съдържат който и да е от документите, посочени в т. 8.3. от настоящата заповед.
 1. До участие в търга не се допуска кандидат:
  1. който не е внесъл депозит за участие в търга;
  2. който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година и е отказал да сключи договор
  3. който има задължения за данъци или такси към Община Тутракан.
 2. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 17.00 часа на 20.05.2019г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името(фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга;
 3. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 27.05.2019г. в заседателната зала на Община  Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите условия от 10,00 часа.
 4. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан – www.tutrakan.egov.bg
 5. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в повторния търг лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 21.05.2019г. до 16,00 на 23.05.2019г.;
 6. Депозит за участие в повторния търга -10 % от началната тръжна цена , подробно описан за всеки имот по отделно в графа „6- депозит за участие” в Таблица 1 от настоящата заповед, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 21.05.2019г. до 16.00 часа на 23.05.2019г.
 7. Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 17.00 часа на 23.05.2019г.           
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
- проект-договор;
- заявление за участие в търга- по Образец №2 към чл. 66, ал. 1, т.1 от НРПУРОИ;
- декларация по Образец №3 към чл. 66, ал.1, т.2 от НРПУРОИ;
- декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 към чл.66, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ;
 
            III. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.
           
 
МИЛЕН МАРИНОВ
И.Д.Кмет на Община Тутракан
Съгласно Заповед №РД-04-817/25.04.2019г.