Покана за откриване на реновирани обекти

16/4/2019
 
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
 
 
П О К А Н А
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Община Тутракан Ви отправя настоящата покана за участие в Официална церемония за откриване на реновираните обекти и финална пресконференция във връзка с изпълнението на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Тутракан"  с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0153-С01 от 14.10.2016г., финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.001„Енергийна ефективност в периферните райони”.
Официалната церемония за откриване на реновираните обекти  ще се състои на 22.04.2019г. от 17.30 часа пред многофамилна жилищна сграда бл. „Чайка 1”, ул. „Крайбрежна” № 34.
Финалната/ заключителна  пресконференция ще се проведе в заседателната зала  на Общински съвет от 18.00 часа.