Проведена официална церемония "Първа копка"

5/2/2019
ПРОЕКТ
 
„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Тутракан”
 
ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0153-C01 от 14.10.2016г.
Бенефициент: ОБЩИНА ТУТРАКАН
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
 
На  01.02.2019г. от 10,30 часа се проведе официална церемония „Първа копка” във връзка с изпълнението на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Тутракан"  с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0153-С01 от 14.10.2016г.,  финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.
  • Церемонията се състоя пред многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Александър  Стамболийски” №50;
         В проекта  на общината са включени следните четири многофамилни жилищни сгради:
  • Многофамилна жилищна сграда блок „Чайка 1” с адрес ул. „Крайбрежна” №34;
  • Многофамилна жилищна сграда блок „Чайка 2” с адрес ул. „Александър  Стамболийски” №50;
  • Многофамилна жилищна сграда с адрес ул. „Вела Пискова” №3А;
  • Многофамилна жилищна сграда  с адрес ул. „Гео Милев” №35;
Общата стойност на проекта е 1 428 523,40 лева, представляващи  100% безвъзмездна финансова помощ, от които:
  • 1 214 244,89 лв. лева - Съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие;
  • 214 278,51 лева - Национално съфинансиране
Основната цел проекта е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.
Специфичните цели са:
  • Внедряване на мерки за енергийна ефективност;
  • Подобряване на техническото състояние на четирите сгради;
  • Подобряване на средата на живот на сградите.
 
Строителните дейности включват изпълнение на дейности по осигуряване на достъпна среда и изпълнение на енергоспестяващи мерки.
 
Сред официалните гости на събитието бяха: д-р Димитър Стефанов - кмет на Община Тутракан; Данаил Николов - председател на Общинския съвет в Тутракан; Елена Балтаджиева – ръководител проект и зам. кмет; общински съветници; служители на общинската администрация; живущи в многофамилните сгради обект на инвестицията;
 
 На събитието присъстваха представители на фирмите, изпълняващи строителните дейности и представител на фирмата, осъществяваща строителен надзор.
Церемонията започна с тържествен водосвет, отслужен от свещеник Йордан Попилиев.
 
Приветствие към присъстващите отправи д-р Димитър Стефанов - кмет на Община Тутракан.
Символичната първа копка на обекта направи управителят на фирмата, изпълняваща строителните дейности на сграда блок „Чайка 2”. По стар български обичай кметът д-р Димитър Стефанов плисна менче с вода и пожела здраве на хората и успех в осъществяването на проекта.