Покана за участие в Официална церемония „Първа копка”

24/1/2019
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
 
 
П О К А Н А
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Община Тутракан  Ви отправя настоящата покана за участие в Официална церемония „Първа копка” във връзка с изпълнението на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Тутракан"  с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0153-С01 от 14.10.2016г.,  финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.
Официалната церемония „Първа копка”  ще се проведе на 01.02.2019г. от 10,30 часа пред многофамилна жилищна сграда бл. „Чайка 2” , находяща се на адрес ул. „Александър Стамболийски” №50 . 
 
 
Лице за контакт: Елена Балтаджиева - ръководител проект, тел. 0889226242