Oбява за кредитна институция

19/12/2018
 
 
ОБЯВА
за избор на кредитна институция (банка)
 
            Кметът на Община Тутракан отправя покана към всички  заинтересовани страни да представят оферта за участие в процедура по чл.19 от Закона за общинския дълг с предмет: „Избор на кредитна институция за поемане на общински дълг чрез ползване на дългосрочен банков кредит от Община Тутракан” при условия, определени с Решение № 696 от 13.12.2018 г. на Общински съвет гр.Тутракан.
            Размерът на кредита е 1 000 000 лв.
            Предназначение на кредита – за разплащане на просрочени задължения.
            Вид на кредита -  дългосрочен паричен кредит в лева;
            Срок на валидност на офертата- до 31 март 2019 г.
             Критерии за оценка- икономически най-изгодна оферта  при следните показатели:
Показател: Годишен лихвен процент (%)  по кредита: тежест 80 точки (ГЛП);
Показател: Надбавка (%) над лихвения процент при просрочие на главницата – тежест 20 точки (НДБ);
     Методиката за оценка на офертите и документацията за участие в процедурата са  публикувани на електронната страница на община Тутракан на адрес: http://tutrakan.egov.bg.
            Оферти ще се приемат на хартиен  носител в Деловодството на община Тутракан в Информационния център на ул. „Трансмариска” № 31, в срок до 17:00 часа на 31.12.2018 г.  
Желаещите да участват в процедурата за избор на финансова институция за предоставяне на банков кредит, подават офертите си лично или чрез упълномощен от тях представител-лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, най-късно до крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявата.
Офертите се представят в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, върху която се изписва следния надпис: „Избор на кредитна институция за поемане на общински дълг чрез ползване на дългосрочен банков кредит от Община Тутракан”, наименование на участника, адрес за кореспонденция, адресат.
Информация за кореспонденция с Община Тутракан: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска”№ 31, тел.:0893 41 10 71, ел. поща fsdi_tutrakan@abv.bg, лице за контакти:Николинка Ганева- Директор на Дирекция „ФСБ”
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ, (П)
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документация за участие
 
 
       Описание на предназначението на кредита - При текущото изпълнение на бюджета на Община Тутракан през 2018 г. възникнаха неотложни ангажименти, които трябваше да бъдат разплатени своевременно. Това, а също и недостатъчните постъпления от собствени приходи,  доведоха до затруднения при осигуряване на средства за предоставяне на публичните услуги и посрещане на текущите разходи и ангажименти, свързани с дейността на общината.
            Към 30.11.2018 г. са в просрочие услуги свързани с осигуряване на горива за отопление и за МПС, за дърва, за хранителни продукти в детските градини, за капиталови разходи, за разходи свързани със сметосъбирането и сметоизвозването, за охранителни услуги, за обследвания свързани с реализиране на проекти по енергийната ефективност, за снегопочистване, за третиране на площи против комари и други свързани с дейността на общината.
            Поради тези причини се предприе процедура на осигуряване  на парични средства с поемане на общински дълг чрез банков кредит. Средствата са необходими за попълване на собствени средства по бюджета на общината, явяващи се фактически недостиг за предоставяне на публичните услуги от общината  и за  разплащане на просрочени задължения.
В процедурата може да участват лица, които са кредитна институция (банка), притежаващи лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ.    
В процедурата не може да участва лице, което:
1. Е поставено под специален надзор по смисъла на Чл.115 от ЗКИ /Закон за
кредитните институции/-приложимо за банки;
2. Е банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни
процедури по реда на закона за кредитните институции;
3. Има парични задължения към общината по седалището си, към Община Тутракан и по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
            Участниците в процедурата представят своите предложения, съдържащи: Годишен лихвен процент (%)  по кредита и Надбавка (%) над лихвения процент при просрочие на главницата. Предложенията се подписват от законен представител на участника или от упълномощено лице, съгласно представен документ за упълномощаване.
 
 
           
 
                        МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
 
 
  Методиката за оценка на предложенията се основава на оценки по обективни критерии, като по този начин се гарантира, както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния изпълнител.
      Комплексната оценка на постъпилите оферти и класирането на участниците след провеждане на процедурата се извършва въз основа на критерия „икономически най-изгодна оферта” по следните критерии:
 
Показател: Годишен лихвен процент (%)  по кредита: тежест 80 точки (ГЛП);
 
Показател: Надбавка (%) над лихвения процент при просрочие на главницата – тежест 20 точки (Ндб);
 
              Комплексната  оценка (КО) се изчислява по следната формула:
 
КО= ГЛП + Ндб
 
1. Годишен лихвен процент (ГЛП) за главницата по кредита се изчислява по следната формула:
ГЛП=
ГЛПmin
X 80
ГЛПуч
 
          Където ГЛПmin е най-ниския лихвен годишен процент, предложен от участниците;
          ГЛПуч е годишният лихвен процент, предложен от участника.
 
          За нуждите на настоящата методика максималната стойност на показател ГЛП е 80 точки.
 
2. Надбавка над лихвения процент при просрочие на главницата – (Ндб) се изчислява по следния начин:
 
Ндб=
Ндбmin
X 20
Ндбуч
               Където Ндбmin представлява най-ниската предложена от участниците надбавка над лихвения процент при просрочие на главницата.
               Ндбуч представлява надбавката, предложена от участника.
 
               За нуждите на настоящата методика максималната стойност на показател Ндб е 20 точки.
 
               В случай, че има предложение „0” по показателите ГЛП и Ндб, за целите на методиката при изчисляване на оценката по съответния показател ще се ползва стойността 0.0001.
     При определянето на оценките по показателите ГЛП и Ндб се взема предвид цифрата на предложения процент като такъв, а не като абсолютна сума.
     Оценките по всеки отделен показател, се изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая.
 
Комплексната оценка на всеки един от участниците се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая, като максималната възможна оценка е 100 точки.
 
 
 
  Крайно класиране
  На първо място се класира участникът с най-висока обща оценка, получена от сбора на двата критерии.
  В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниския годишен лихвен процент (ГЛП) за главницата на кредита. При условие, че и предложените лихвени проценти на отделните участници са еднакви, се сравнява надбавката над лихвения процент при просрочие на главницата с по-благоприятна стойност по този показател.
При условие, че и предложените лихвени проценти на двата показатели са еднакви, се сравнява процентът залог на вземанията с по-благоприятна стойност по този показател
  В случай че икономически най-изгодната оферта не може да се определи, Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти като ги уведомява за мястото, датата и часа на провеждането.
 
 
 
 
 
 
Актуални данни за финансовото състояние на общината
 
Справка за допустимия  годишен размер на общински дълг на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 в лева
 
Година
 Собствени приходи
 Обща изравнителна субсидия 
 Общо
 
2015
               2 707 660,00  
                                      1 036 100,00  
                   3 743 760,00  
 
2016
               2 830 028,00  
                                      1 060 000,00  
                   3 890 028,00  
 
2017
               3 058 759,00  
                                      1 072 200,00  
                   4 130 959,00  
 
За 3-те години
ОБЩО
               8 596 447,00  
                                      3 168 300,00  
                 11 764 747,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Средноаритметично
                   3 921 582,33  
 
 
 
 
 
 
 
 
0,15%
                      588 237,35  
 
 
 
 
 
 
ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК
по чл. 19 от Закона за общинския дълг
 
Чл. 1. (1). Настоящата процедура определя реда и условията за избор на:
1. Финансова или кредитна институция – при поемането на дългосрочен дълг;
2. Финансова или кредитна институция – при поемането на краткосрочен дълг;
3. Финансов посредник – при емитиране на ценни книжа.
(2). Настоящата процедура не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонда за организиране на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез „Фонд мениджър на финансови институции в България“ ЕАД.
Чл. 2. Изборът на финансова или кредитна институция, или финансов посредник се провежда въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура, в съответствие със следните принципи:
1. По Чл. 20 от ЗПФ;
2. Свободна и честна конкуренция, равнопоставеност на всички кандидати;
3. Постигане на икономически най-изгодно решение за местната общност.
Чл. 3. В процедурата не може да участва лице, което:
1. Е поставено под специален надзор по смисъла на Чл.115 от ЗКИ /Закон за
кредитните институции/-приложимо за банки;
2. Е банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни
процедури по реда на закона за кредитните институции;
3. Има парични задължения към общината по седалището си, към Община Тутракан и по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
Чл. 4. В процедурата може да участват лица, които са кредитна или финансова институция, или финансов посредник, притежаващи съответния лиценз или вписани в съответния регистър, съобразно вида на услугата, по която ще се извърши подбора.
Чл. 5. (1) Кметът на общината изготвя обява за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник и документация за участие в процедурата. Обявата съдържа най-малко следната информация:
1. Решението на общинския съвет по Чл. 17 от Закона за общинския дълг;
2. описание на проекта/обекта/ услугата;
3. размер и вид на финансирането;
4. срок на валидност на офертите;
5. критерии за оценка на офертите;
6. начин на достъп до документацията за участие в процедурата;
7. място, срок и начин на подаване на офертите;
8. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт.
(2). Обявата се публикува на страницата на община Тутракан и един регионален вестник.
(3). Срок за подаване на оферти - не по-кратък от 5 работни дни, считано от датата на публикуването на обявата.
Чл. 6. Документацията за участие в процедурата съдържа най-малко следната информация:
1. решението на общинския съвет за поемане на дълг;
2. описание на проекта/обекта/услугата;
3. критерии за оценяване на офертата;
4. актуални данни за финансовото състояние на общината и последния заверен годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет.
Чл. 7. Всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по документацията за участие в процедурата в срок до 2 работни дни от публикуване на обявата на интернет страницата на общината. Кметът на общината е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на искането и ги публикува на интернет страницата на общината.
Чл. 8. Срокът за получаване на оферти се определя в обявата, като същият неможе да е по-кратък от 5 работни дни, считано от датата на публикуването на обявата.
Чл. 9. Кметът може да прекрати процедурата със съобщение, публикувано на интернет страницата на община Тутракан, когато:
1. не е подадена нито една оферта, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;
3. избраният кандидат откаже да сключи договор;
4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени;
Чл. 10. (1). Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.
(2). Комисията се състои от нечетен брой членове, но не по малко от 5 /пет/ члена, като се определят и резервни членове. Кметът може да привлича и външни експерти за членове или консултанти към комисията. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист.
(3). Не може да бъде член на комисията лице, което:
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.
(4). Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна фактите
и обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
Членовете на комисията и консултантите представят декларация относно обстоятелствата по ал.3, в началото на заседанието преди отваряне на офертите. При възникване на някои от обстоятелствата преди приключване на работата на комисията, съответния член е длъжен да си направи самоотвод.
(5). В деня и часа за отваряне на офертите, посочени в документацията и на сайта на Община Тутракан, Комисията провежда публично заседание, на което имат право да присъстват участниците, подали оферти или техни изрично упълномощени представители. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание. С това приключва публичната част на заседанието.
Чл. 11. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол.
Чл. 12. (1). Комисията разглежда подадените документи и допуска до участие кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата и документацията.
(2). Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно предварително обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на общината.
Чл. 13. (1). В 7 (седем) дневен срок от утвърждаването на протокола, Кметът на общината издава заповед, с която обявява класирането на участниците и определя кандидата, спечелил процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник. Заповедта се обявява на официалната интернет страница на Община Тутракан и се изпраща на всички участници в процедурата в тридневен срок от издаването й, заедно с протокола по ал. 2.
(2). С класирания на първо място участник се сключва договор в едномесечен срок от датата на получаване на заповедта и протокола по ал. 1, за което му се отправя покана.
(3). Ако избраният участник откаже да сключи договор, Кметът на общината отправя писмена покана за сключване на договор с класирания на второ място участник.
Чл. 14. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на настоящата процедура.
Чл. 15. (1). Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
(2). Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, б. „в“ от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.