Начална пресконференция

3/12/2018
 
                                          
 
VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332
 „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ
 
 
 
На 27.11.2018г. в 10.30 часа Заседателната зала на Община Тутракан с адрес ул.„Трансмариска” №31 се проведе стартиращата прес-конференция по проект„JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”. Проектът се финансира по договор № 98956/ 31.08.2018г. и е на стойност 998 815,75 €, от които 85% са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % национално и собствено съфинансиране. Проектът стартира на 12.09.218г. с продължителност на изпълнение от 36 месеца.
Кметът на общината приветства присъстващите и подчерта значимостта на проекта както на регионално и национално ниво, така и на трансгранично. По проекта ще бъде създаден специализиран център за обучение с цялото необходимо оборудване, където доброволци ще получат цялостно обучение, следвайки структурирана и хармонизирана методика за обучение. Проектът има за цел да подобри теоретичната и практическа готовност на местни звена за доброволно реагиране и да ускори тяхната координация и ефективна реакция в случай на бедствие, като това ще подобри и съвместното управление на риска в трансграничния регион. В допълнение при изграждането на капацитет това ще подобри оперативната съвместимост на доброволческите звена с професионални структури и на трансгранично равнище. Предвидените дейности по проекта ще се опитат решат най-належащите проблеми, свързани с установяването и ефективното функциониране на доброволческите формирования в двете страни – България и Румъния.
Проект„JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ” се изпълнява в партньорство от Община Тутракан – водещ партньор, както и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението към МВР, Република България, Инспекторат за извънредни ситуации, Република Румъния и Националната асоциация на доброволците в Република България.