Съобщение информационен ден

11/4/2018
 
Община Тутракан  стартира прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
        В рамките на ОПРР 2014-2020 ще се предоставя финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали Сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).      
          Помощ и подкрепа за енергийно обновяване ще получат многофамилни жилищни сгради в съответствие с определени критерии за допустимост.Сдружения на собствениците могат да кандидатстват, ако техните многофамилни жилищни сгради отговарят на определени критерии. 
Сдружения на собствениците кандидатстват пред общината, като подават Заявления за кандидатстване, а критериите за подбор предвиждат сградите, които отговарят на изискванията, да получат 100% безвъзмездна финансова помощ и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.
Във връзка с обявения прием на 27.04.2018г. от 18:00 ч. в залата на Общински съвет Тутракан ще се проведе Информационен ден за представяне на процедурата, нейните цели, планираните дейности, предвидените мерки, очакваните резултати от изпълнението им, условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 
 
 
            За допълнителна информация – Елена Балтаджиева, зам.кмет
        Даниела Стелиянова
        Красимира Пейчева 
        Тел. 0879835809; 0896760394