СЪОБЩЕНИЕ-тарифа гараж

12/11/2018
СЪОБЩЕНИЕ
 
Уважаеми жители на Община Тутракан,
Възникнала е необходимост от приемане на промяна в „Тарифата  за определяне на началния размер на месечни наемни цени на 1 кв.м при предоставяне на общински помещения, терени и земи” на Тутракан.
Мотивите за приемане на промените към горепосочената тарифа са следните:
Причината за внасяне на изменения в настоящата Тарифа е необходимостта от актуализирането и в съответствие с реалните цени за страната на наемите към този момент.
Конкретното ни предложение е както следва:
Във връзка с ниския начален размер на месечните наемни цени на 1 кв. м при предоставяне на общински незастроени терени за паркоместа и за временни гаражи, предлагам „Тарифата за началния размер на месечните наемни цени на 1 кв. м при предоставяне на общински помещения, терени и земи”, в част ІІ. Незастроени  терени, по т.1  да се промени от 0,40 лв. на 0,60 лв.
Основният мотив за промяна на наемните цени е поради факта, че същите не са актуализирани от 2009год. до сега, като през този период минималната работна заплата е увеличена 7 пъти.
Важна цел на изменението е осигуряването на съответствие между цените посочени в тарифата и реалните цени на наемите в страната към този момент.
Изменението на тарифата не е свързано с изразходването на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
Очакваните резултати след изменение на „Тарифата  за определяне на началния размер на месечни наемни цени на 1 кв. м при предоставяне на общински помещения, терени и земи” на община Тутракан:
– актуални цени за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ на общински недвижими имоти;
– увеличаване приходите от наеми на общински имоти.
На основание  чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.66, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, откриваме производство за издаване на общ административен акт – промяна в „Тарифата  за определяне на началния размер на месечни наемни цени на 1 кв.м при предоставяне на общински помещения, терени и земи”, както и размера на наема за паркоместа и временни гаражи в Община Тутракан.
Предоставяме на всички заинтересовани лица право да участват в производството като подадат писмени предложения и възражения във връзка с публикувания проект на промяна в „Тарифата  за определяне на началния размер на месечни наемни цени на 1 кв.м при предоставяне на общински помещения, терени и земи” на община Тутракан в срок  до 17:00 часа на 12.12.2018г., в деловодството на Община Тутракан.
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан