Информация за проекта

21/11/2018
 
 
С Решение № 72/ 22.03.2018 г. на Мониторингов комитет за финансиране по програма INERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ е одобрено проектно предложение JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”. Договорът за финансиране № 98956/ 31.08.2018 г. стартира да се изпълнява на 12.09.218 г. и е на стойност 998 815,75 €, от които   85% са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % национално и собствено съфинансиране. Продължителността на изпълнение на проектното предложение е 36 месеца. Проектът се изпълнява в партньорство от Община Тутракан – водещ партньор, както и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението към МВР, Републик а България, Инспекторат за извънредни ситуации, Република Румъния и Националната асоциация на доброволците в Република България – партньори.
Проектът разглежда общите предизвикателства, свързани с управлението на риска и реагирането при извънредни ситуации в трансграничния регион на Румъния и България и има за цел да подобри теоретичната и практическа готовност на местните звена от доброволци и да ускори тяхната координация и ефективна реакция в случай на бедствие в региона. Това ще се постигне чрез създаване на специализиран тренировъчен център в с. Белица, Община Тутракан. Партньорите по проекта съвместно ще проучат възможностите за взаимодействие чрез анализ на риска в трансграничния регион и ще разработят програма за обучения.  В рамките на срока на проекта, като пилотна инициатива, над 200 доброволци от България и Румъния ще бъдат обучени и ще придобият подходящи теоретични и практически умения.
Центърът за обучение ще бъде първият по рода си на Балканския полуостров.  Съчетани с променени и координирани процедури, обученията ще се провеждат в уникално учебно заведение, като се осигури пълната гама от съоръжения и оборудване, необходими за настаняване, учебни занятия и придобиване на практически умения.
Реализацията на проекта ще допринесе за решаване най - належащите проблеми, свързани с установяването и ефективното функциониране на доброволческите формирования в двете страни. Проектът надхвърля съществуващата практика за защита на населението чрез прилагане на нов съвместен подход за изграждане на по-добър експертен опит на местно ниво.