"Осигуряване на топъл обяд - 2016 - 2020"

16/7/2018
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2020“
BG05FMOP001-3.002
ОБЩИНА ТУТРАКАН
О Б Я В Я В А
            ПРИЕМ на заявления-декларации от лица от гр.Тутракан, желаещи да получават топъл обяд  по проект „Обществена трапезария за гражданите на Тутракан”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-03.002
Допустими за кандидатстване са лица от следните целеви групи:
 1. Основна целева група
 2. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 3. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
 4. Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си;
 5. Скитащи и бездомни лица и деца;
 6. Лица от уязвими групи-граждани на трети страни по смисъла на &1, т.17 от допълнителните разпоредби от закона за убежището и бежанците;
 7. Допълнителна целева група:
/Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на следните лица/:
 • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи (дв, бр. 49от 2008);
 • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 и чл.5 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
 • Лица и семействата, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от ЗСПД;
 • Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ;
 • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д ЗСПД;
 • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД).
 • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.
Документи за кандидатстване:
 • Заявление-декларация  – (по образец);
 • Документ за самоличност – (за справка).
 • Документ от ТЕЛК за определяне степента на нетрудоспособност, заверен и валиден към датата на подаване на заявлението (ако е приложимо) или медицинскидокумент от личен лекар, удостоверяващ затруднения в придвижването.
Забележка: Документите се подават лично или от упълномощено лице чрез пълномощно (свободен текст).
Заявления от кандидат-потребители се приемат от 17.07.2018 г. до 27.07.2018 г. включително в Община Тутракан  гр.Тутракан, ул.„Трансмариска”№31, - Информационен център”- партер , от 8,00 -16,30 часа .
   Подборът ще бъде извършен от комисия определена със заповед на Кмета на Община Тутракан.
Приемът на документи ще продължава през целия период на реализирането на проекта, до 30.04.2020г., като лицата, подали заявления-декларации след 27.07.2018г. и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени в списъка на чакащите  и ще ползват услугата при отпадане на потребител.
Телефони за информация:
тел.: 086660621: 0899993625: 0893540111 – Община Тутракан
ПРИЛОЖЕНИE:
Заявление-декларация ще откриете в прикачения файл по-долу:

Прикачени файлове