Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан

10/4/2018
 
ОБЩИНА ТУТРАКАН ПОДПИСА ДОГОВОР
 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В ГР.ТУТРАКАН
 
На 04.04.2018г. Кметът на Община Тутракан – д-р Димитър Стефанов, подписа договор с Министерство на околната среда и водите за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан. Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз е на стойност 19 274 145,60лв. от Кохезионния фонд, 3 401 319,81лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на РБългария и 9 672 528,39лв. - собствен принос.Срокът за изпълнение на проекта е 35 месеца.
Изпълнението на проектно предложение си поставя за задача постигането на следните основни цели - чрез изграждане на ПСОВ и доизграждане на канализационната мрежа да се осигури 100% свързаност на населението към канализационната мрежа и да се предотврати заустването на непречистени битови отпадъчни води в р. Дунав; чрез частична реконструкция на водоснабдителната мрежа да се повиши нейната ефективност, като се намалят загубите на питейна вода, като същевременно с това се постигне съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води и с Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Чрез новопостроената ПСОВ ще бъде увеличен събраният и третиран товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във р.Дунав, което ще допринесе за постигането на специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. Едновременно с това, чрез реализирането на проекта се очаква съществен принос и към индикаторите от рамката за изпълнение към приоритетна ос 1 "Води". Реализацията на проекта ще спомогне и за пречистване на отпадъчните води преди заустването им, пречистването пряко ще повлияе върху опазването и подобряване състоянието на водите в най-големия речен воден басейн на България – река Дунав. Ограничаването на замърсяването на речните води ще подпомогне и за опазване на биологичното разнообразие в река Дунав, с ефект и извън границите на страната. Чрез изграждането на нова канализация ще се увеличи броят на присъединени нови жители към канализационната система на агломерацията. Реконструкция на част от съществуващите канализационни колектори с по-големи диаметри цели те да отговарят на нормативните изисквания за мин. уличен диаметър на канализацията Ø300 mm. Реализацията на проекта ще намали количеството на загубата на питейна вода. Проектът ще допринесе и за изпълнение на ангажиментите на Община Тутракан към националната политика в областта на околната среда.