Социалната услуга „Обществени трапезарии"

4/4/2018
 
Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)
ОБЩИНА ТУТРАКАН
ОБЯВЯВА:
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, чл. 37 и чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Кметът на Община Тутракан, със Заповед № РД-04-380/03.04.2018 г.ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социалната услуга „Обществени трапезарии", във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020", в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОП ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане, както следва:
1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1.1. В конкурса могат да участват доставчици на социални услуги, вписани в Регистъра на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане:
- български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
- физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
1.2. Кандидатите трябва да са вписани в Регистъра на Агенцията за социално
подпомагане /АСП/ към  Министерство на труда  и социалната  политика съгласно чл. 37, ал. 3 от ППЗСП.
1.3. В конкурса не може да участва кандидат, който:
- е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелностили eв аналогична процедура, в държавата, в която е установен;
- се намира в процедура по ликвидация или аналогична процедура в държавата, в която е установен;
- е лишен от право да упражнява търговска дейност;
- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т .1 от ДОПК и лихвите по тях,  към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, вкоято кандидатът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
- е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако е реабилитиран(за кандидатите ФЛ и лицата, които представляват кандидатите ЮЛ);
1.4. Всеки кандидат е длъжен да съобщи писмено на Община Тутракан промените в  обстоятелствата  по т. 1.3,  настъпили   в  процеса  на  провеждане  на конкурса в тридневен срок от настъпването им.
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
2.1.  Да разполагат с материална база и оборудване за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене, в съответствие с чл. 12 от Закона за храните.
2.3. Да разполагат с подходящ капацитет - технически, финансов, административен;
 2.4. Да гарантират предоставянето на разнообразно седмично меню, което дава принос към балансираното хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене
2.5. Да притежават удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни или заведение за обществено хранене;
2.6. Закупуването на хранителни продукти следва да се извършват в съответствие с изискванията на националното законодателство, по прозрачен начин, и при гарантиране спазването на принципите на чл. 30 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета за икономичност, ефикасност и ефективност на разходването на средствата;
2.7. Да спазват и прилагат по целесъобразност принципите, посочени в чл. 5 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета, за недопускане на дискриминация и зачитане на личното достойнство на целевата група.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА  НА  ПРЕДОСТАВЯНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА  „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ":
3.1. Възложител
По смисъла на тази документация Възложител на управлението на социалната услуга „Обществени трапезарии" е Кметът на Община Тутракан.
3.2. Предмет на възлагане
Социалната услуга „Обществена трапезария", ще се реализира чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020", в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОП ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане.
Конкретната цел на услугата е да допринесе за постигане на общата цел на оперативната програма, а именно намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.
В рамките на настоящата услуга се предвижда закупуването на хранителни продукти за приготвяне на топъл обяд (супа, основно ястие, хляб), в съответствие с изискванията на националното законодателство и осигуряване разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група от 50 до 200 човека, живеещи на територията на община Тутракан, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.  Възложителят е отговорен за подбора на конкретните ползватели на услугата.
3.3. Целева  група
- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
- . семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се
издържат с тези доходи и имуществото си.  
Конкретните лица, представители от целевата група, ще бъдат определени от Община Тутракан и списъци с тях ще бъдат предоставени на доставчика.
Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на следната ДОПЪЛНИТЕЛНА целева група, списъци с представители на която доставчикът ще получи предварително:
- Скитащи и бездомни лица;
-Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците
-Лица от целевите групи, посочени в т.3.3 /останали в резерви за потребители на услугата/
 
3.4. Общи и специфични изисквания към предоставяне на социалната услуга:
Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан произход, да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните, ветеринарно- санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в България законодателство.
Количеството следва да обхваща ежедневната нужда на потребителите на социалната услуга “Обществена трапезария” на територията на Община Тутракан от 50 до 200 потребители, като всеки  дневен порцион (едно хранене на ден) следва да включва супа – мин. 300 гр.; основно ястие – мин. 300 гр. /готвено, печено, скара/; хляб - 1/4;
Десерт - при реализирани икономии, без промяна в броя на дните и потребителите на услугата.
Храната се приготвя в деня на доставката и не се разрешава претоплянето й. Не се допуска доставка на храна приготвена от предния ден.
При приготвянето на храната, следва да се спазват изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия съобразно предварително изготвеното седмично меню.
Храната да бъде приготвена при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества и технологичните изисквания за приготвянето й.
Приготвената храна се получава от 11,00 часа до 14,00 часа в трапезарията на изпълнителя в дните от понеделник до петък/ без официалните празници/.
Хранителните вещества в храната са в подходяща форма и максимална усвояемост. Ястията са разработени и приготвени при оптимално съответствие с: вида на влаганите основни продукти  - растителни и животински; вида на мазнините; вида на подправките и вида на ястието; вида на кулинарната обработка на продукта.
Препоръчително е ежедневното присъствие на месо в едно от ястията, като месото трябва да бъде без видими тлъстини, сухожилия.
При приготвяне на ястията да се ограничи до минимум пърженето; да се спазва стриктно грамажа на солта; да не се допуска използването на свинска мас и маргарин, както и прекомерно силно ароматни и дразнещи подправки като напр. лютив червен пипер и др.
При констатиране на отклонения в качеството на готовата храна Изпълнителят гарантира пълната й замяна.
Изпълнителят на услугата е отговорен пред Възложителя за изпълнение на изискванията за прозрачност, икономичност, ефикасност и ефективност при разходване на средствата за закупуване на хранителните продукти, независимо от избрания подход за реализиране на дейността.
Рекламации по качеството и количеството на доставената храна се правят при условията, посочени в проекта на договора.
3.5. Материална база
Кандидатът в процедурата /доставчик на социалната услуга/ следва да разполага за целия срок на изпълнение на договора със собствена или да ползва на съответно правно основание материална база и оборудване за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене на територията на гр. Тутракан, в съответствие с чл. 12 от Закона за храните.
3.6. Срок на предоставяне на услугата
Доставчикът на социалната услуга следва да организира предоставянето на топъл обяд в 3 дневен срок след получаване на Уведомително писмо от Възложителя.
Възложителят изготвя посоченото Уведомително писмо след подписване на договор за БФП между Управляващия орган на ОП ФЕПНЛ и община Тутракан и  след извършване на процедура за подбор на потребители.
Продължителност на услугата – всеки работен ден до 30.04.2020 год.
 Предоставянето на услугата е обвързана с предоставяне на БФП и стартира единствено и само при наличие на подписан договор с между АСП - Управляващ орган на ОП ФЕПНЛ и Община Тутракан по процедура „Осигуряване на топъл обяд2016-2020”.
При промяна на сроковете за реализиране на договора за БФП по процедура „Осигуряване на топъл обяд” ще се подпише анекс с избрания доставчик на социалната услуга „Обществена трапезария”.
4. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА
4.1. Финансирането на социалната услуга се осъществява след подписване на договор за БФП по процедура BG05FMOP001- 3.002 „Осигуряване на топъл обяд2016-2020", в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г.за определяне реда и условията за изпълнение на ОП ФЕПНЛ и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане.
4.3. Възложителят превежда средствата, предвидени в проекта за предоставяне на социалната услуга по банков път, както следва:
- Междинни и окончателни плащания - на базата на действително предоставена услуга на брой лица. Към исканията за плащане следва да бъдат приложени седмични менюта, рецепти, Приложение 12 съгласно Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операциите от тип 3 „Осигуряване на топъл обяд2016-2020“, списъци на лицата, ползващи услугата, които се подписват ежедневно при получаване на храната /три имена и подписи/, в това число и на лицата от допълнителната целева група във връзка с предотвратяване разхищението на храните.
4.4. Възложителят не носи отговорност пред изпълнителя, ако безвъзмездната финансова помощ не му бъде преведена, както и не отговаря със свои собствени средства.
4.5. Изпълнителят е длъжен да представя ежемесечни отчети и разходооправдателни документи или за период не по дълъг от три месеца, като отчетите следва да са за календарен месец на предоставяне на услугата.
4.2. За целите на операцията стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.50 лв. с ДДС или 2,08 лв. без ДДС. Определената стойност на един храноден за едно лице е с включен ДДС и включва закупуването на хранителни продукти и приготвянето на топъл обяд- супа, основно ястие, хляб. При  реализирани икономии, Изпълнителят може да предостави и десерт, което не променя броя на дните и представителите на целевата група, ползващи услугата.
5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. Опис на представените документи - /Приложение 5/.
5.2. Предложение за участие по образец- - /Приложение 6/.
5.3.  Решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на кандидата, последното  издадено  след датата  на  обявяване  на   конкурса.  /Ако  кандидатът е регистриран в търговския  регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е достатъчно  посочване  на  неговия  ЕИК по смисъла на чл. 23, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ./
5.4. Свидетелство за съдимост, издадено в срок не по-късно от 6 месеца. (представя се от кандидати ФЛ; а кандидати ЮЛ - лицата, които го представляват)
5.4. Удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „Обществени трапезарии"- заверено копие.
5.5. Удостоверения от съответните компетентни органи за:
 - наличие/липса на данъчни и осигурителни задължения пред НАП, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията - издадено след датата на обявлениетоили аналогично;
- наличие/липса на задължения към Община Тутракани общината по седалището на кандидата, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията – издадено след датата на обявлението.
5.6. Декларация от името на кандидата за липса на обстоятелствата по т. 1.3. от раздел 1 от тази обява, подписана от представляващия кандидата по образец - /Приложение 7/.
5.7. Копие от регистрация по ЗДДС, ако кандидата има такава.
5.8. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната приключена година.
5.9. Документ удостоверяващ, че кандидатът разполага с материална база, в която да управлява и предоставя социалната услуга - документ за право на собственост, ползване, наемили др. (Ако кандидатът има учредено право на ползване или е сключил договор за  наемили ползва на друго основание, то срокът на същите следва  да  е  не  по-малък от срока  за предоставяне на социалната услуга от кандидата).
5.10.Удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни или заведение за обществено хранене.
Горепосочените удостоверения се издават на името на кандидата.
Внимание: При установяване липса на някое от гореизброените положителни или наличие на отрицателни обстоятелства по отношение на кандидата, същият се отстранява от по нататъшно участие в процедурата. Всички изискуеми документи трябва да бъдат представени в оригинал или копие, заверено с „Вярно с оригинала", с подпис на кандидата.
Внимание: Кандидат, който не отговаря на поставените от Възложителя изисквания за участие и/или не е представил всички изискуеми от Възложителя документи се отстранява от по нататъшно участие в процедурата.
6. КРАЕН СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
6.1.Кандидатите представят документите по настоящия конкурс посочени в точка 5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕсрок до 16.30 ч. на 18.05.2018г. в Община Тутракан, окомплектовани и поставени в общ запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Тутракан, на адрес: гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” №31, Деловодство
6.2.Пликът с документите се надписва по следния начин: „Конкурс за доставчик на социалната услуга „Обществена трапезария“ – гр.Тутракан”. Върху плика се посочват: наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес
6.3.При приемане на предложенията, върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на внесеното предложение и тези данни се записват във входящ регистър, за което на вносителя се издава документ.
6.4.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са получени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.
6.5.Ако кандидатът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на кандидата. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на кандидата. В такива случаи кандидатът следва да съобрази посочения краен срок за получаване на офертите в деловодството на Възложителя. От значение ще бъде датата и часът на депозиране на офертата в деловодството, а не датата и часът на пощенското клеймо, товарителницата, разписката или друг документ от куриер. Всички разходи по участието в конкурса са за сметка на кандидата.
7. ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
7.2. Конкурсът ще се проведе на 21.05.2018 г.от 10:00 ч.от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Тутракан, на два етапа както следва:
7.2.1. Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и извършва проверка за наличието, редовността им и тяхното съответствие с предварително поставените изисквания и условия от Възложителя.Кандидатите, чиито документи са редовни и отговарят на всички условия и изисквания на Възложителя, се допускат до втори етап на конкурса.
Внимание: кандидат, който не отговаря не поставените от Възложителя изисквания за участие и/или не е представил всички изискуеми от Възложителя документи, не се допуска до участие във втория етап от конкурса и се отстранява от по- нататъшно участие в процедурата.
7.2.2. Втори етап – Комисията, назначена със заповед на Кмета на Община Тутракан  разглежда  оценява и класира представените от кандидатите предложения, съгласно методиката за оценка.
Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване. Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.  
 
8. КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА.
 8.1. В срок от 3 (три) работни дни от получаването на Протокола за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите Кметът на Община Тутракан издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
8.2. Резултатите от конкурса се съобщават писмено на участвалите кандидати в срок от 7 (седем) дни от издаването на заповедта.
8.3. Заповедта, с която се определя спечелилия конкурса кандидат, подлежи на обжалване  по  реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването  на заповедта не спира изпълнението й.
8.4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите, Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място. Договорът за възлагане на социалната услуга „Обществена трапезария” влиза в сила в 3 дневен срок след получаване на Уведомително писмо от Изпълнителя. Възложителят изготвя посоченото Уведомително писмо след подписване на договор за БФП между Управляващия орган на ОП ФЕПНЛ и община Тутракан, и след извършване на процедура за подбор на потребители.
8.5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.
8.6. При  отказ на кандидата, който е спечелил конкурса, да сключи договор
Възложителят  може  да   предложи   на  следващия   класиран   кандидат да  сключи договор или да прекрати процедурата и да проведе нов конкурс.
9. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ.МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА:
9.1.Критерии за оценяване:
9.1.1.Предлагане на десерт в седмичното меню на потребителите на социалната услуга – П1, с максимален брой точки 20.
9.1.2.Предложени разнообразно меню за потребителите на социалната услуга – П2, с максимален брой точки 30.
Комплексната оценка се изчислява по формулата :
 
КО= П1+П2
Комплексната оценка се получава въз основа на стойностите на оценката на техническото предложение на оценката.
Участникът, събрал най- много точки на Комплексната оценка (КО), се класира на първо място.
 
9.1.3.Определяне оценката на технически показатели:
П1-Предлагане на десерт  в седмичното меню за потребителите на социалната услуга -20 т.
/При реализиране на икономия участникът  предлага   бонус десерт в  седмичното меню на потребителите на социалната услуга/
Участник предложил предлагане на десерт два пъти седмично, получава -  20 т.
                       
Участник предложил предлагане на десерт един пъти седмично, получава -  10 т.
 
П2 – Предложено разнообразно седмично менюза потребителите на социалната услуга – 30т.
/Предлагане на разнообразно седмично меню на потребителите на социалната услуга, включващо съдържание на месо/
Участник предложил разнообразно седмично меню, включващо съдържание на месо поне 3 /три/ пъти или повече получава -  30 т.
            Участник предложил разнообразно седмично меню, включващо съдържание на месо поне 2/два/ пъти получава -  20 т.
            Участник предложил разнообразно седмично меню, включващо съдържание на месо поне /един/ път получава -  10 т.
Методика за оценка на офертите :
9.1.4.   Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната
оценка на предложение, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на
комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки
показател.
9.1.5.    Комисията прилага методиката за оценка по отношение на предложенията на
участниците, които не са отстранени от участие и които отговарят на обявените от
Възложителя изисквания.
В случай, че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията или на действащото законодателство, се отстранява от участие и предложението му не се допуска до оценка и класиране.
9.1.6.Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред на база получена комплексна оценка за всяка оферта.
Предложение, получило най-голям брой точки, се класира на първо място.
9.1.7.Когато комплексните оценки на две или повече предложения са равни, за определяне на изпълнител, между класираните на първо място предложения се класира това, което е получило по – голям брой точки по показател П2, а при равен брой точки и по този показател, се тегли публичен жребий, за който се уведомяват кандидатите, за да присъстват.
Комисията съставя Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, който съдържа:
а) състав на комисията;
б) списък на подадените предложения, допуснати до разглеждане и оценяване;
в) резултати от разглеждане и оценяване на предложенията;
г) класиране на кандидатите.
Протоколът на Комисията, заедно с цялата документация, се връчва на Кмета на Община Тутракан. С предаването на Протокола на Възложителя комисията приключва своята работа.
 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
10.1. Конкурсът се прекратява от Кмета на Община Тутракан, в случаите, когато:
а) Не е подадено нито едно предложение или всички  предложения  не  отговарят  на  предварително  обявените  в тази документация условия;
б) Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане   на социалната услуга „Обществена трапезария" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“, в община Тутракан и Възложителят да не предложи сключване на такъв договор със следващия класиран кандидат;
в) Отпадане   на   основанията   за   провеждане   на   конкурса   в   резултат  на
съществена промяна в обстоятелствата, включително и в случай, че Община Тутракан не получи финансиране на социалната услуга.
Обявлението за провеждане на конкурса се публикува съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1 от ППЗСП – в един местен и един национален всекидневник, както и на сайта на Община Тутракан.
За допълнителна информация: тел. 0899993625 – Стефка Станкова, Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община Тутракан.