МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

9/8/2017
МОТИВИ
 
КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община  Тутракан (Наредбата) е приета с Решение № 601 от 06.03.2003 г  и последно допълнена и измененаРешение № 396от 31.05.2017 година.Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община  Тутракан.
 
1.      Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредбата
Във връзка с изменение на чл.211,ал.4 от Закона за горите и чл.15б, ал.2,т.3 от Наредба № 1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии , както и заповед № 461/30.05.2017г. на Изпълнителната агенция по горите от 01.06.2017г.,  експедицията на дървесината добита от извън горски територии се извършва само с Електронни превозни билети
2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:
Привеждане на нормативния акт в съответствие със законодателството в Република България в сферата на горскостопанската дейност на общината.
 
      3. Очаквани резултати от приемането на Наредбата:
Постигане на яснота, коректност и публичност при определянето на общинските такси и цените на услугите, предоставяни от общината .
 
4.Финансови средства, необходими за прилагане на Наредбата:
За прилагането на предлаганите промени в  Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства на общината.
 
 
ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
Допълнение и изменение към Глава  III. Цени на неуредени със закон услуги оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица.
            В чл.48 -   Общинският съвет определя следните услуги и цените за тяхда се направят следните допълнения:
1.Издаване  разрешително за добиване на дървесина от извън горския фонд на Община Тутракан-  20лв.
2. Маркиране на дървесина от извън горския фонд – 1,50лв. на м3.
3.Издаване еднократно на Електронен превозен билет- 2.00лв.
 
На  основание чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове се публикува настоящия Проект за Наредба за изменени и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, с който се предоставя за обществена консултация 30 дневен срок за предложения и становища, които следва да бъдат депозирани в деловодството на Община Тутракан до 11. 09.2017 година включително.