МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

26/6/2017
МОТИВИ
 
КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община  Тутракан (Наредбата) е приета с Решение № 601 от 06.03.2003 г  и последно допълнена и измененаРешение № 396от 31.05.2017 година.Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община  Тутракан.
 
1.      Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредбата
1.1.            Във връзка с разпоредбите на чл.24 от закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в изпълнение на Заповед № РД-04-1042/01.08.2016 г. на Кмета на Община Тутракан, целодневните детски градини и обединеното детско заведение на територията на Община Тутракан продължават дейността си като детски градини.
При условията на чл.24 , ал. 2 в детската градина може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на две годишна възраст. Според ал.3 могат да се разкриват яслени групи.
1.2.На основание  чл. 8 , ал 1 от ЗПУО предучилищното образование е задължително от учебната  година,която е с начало в годината на навършване на 5 годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67-целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна.
1.3.На основание чл. 68, ал. 1 от ЗПУО в общинските детски градини може да се организират почасови, съботно- неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга  по отглеждане на децата  по желание на родителите и при условия и по ред, определени с наредба на общински съвет. Редът и условията за допълнителните услуги са определени в Раздел V. На Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Тутракан.
1.4.С Постановление № 288/04.11.2016година на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане (ППЗСП) са приети изменения в чл. 36на същия.С направените изменения се променя наименованието на услугата „ Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания” в„Център за настаняване  от семеен тип за деца без увреждания”.С Решение № 331 от 26.01.2017 година на Общински съвет-Тутракан, Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания продължавадейността си като Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с наименование „Мечта”, с адрес: гр. Тутракан, ул. „Алеко Константинов” № 2 Б.
            Необходимо да бъдат направени промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община  Тутракан,  които дарегламентират таксите за ползването им.
1.5. По Проект на Община Тутракан: "Трансмариска – древното начало на Тутракан", финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/038, Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, бяха реализиранипланираните интервенции, насочени към опазване на културното наследство на община Тутракан. Извършени бяха следните дейности: реставрация и консервация на северна крепостна стена от Античен кастел „Трансмариска”; възстановяване автентичния вид на 5/пет/ къщи от „Рибарска махала”, всяка една от които с различно предназначение; изграждане на художествено - архитектурна асамблирана система "Звук и светлина" за осветление и озвучаване на сгради и паметници на културата в град Тутракан. Основната цел на проекта е да допринесе за разнообразяване на туристическото предлагане като насърчи развитието на специализиран продукт на културния туризъм. В тази връзка отново в рамките на проекта бяха въведени атрактивни техники за интерпретация и анимация на посетителите, които превръщат обектите в специфични и конкурентни туристически атракции. Доставено е туристическо атракционно влакче. Проведено е обучение на туристически аниматори, осъществени са реклама и маркетинг на изградените вече основни туристически атракции, изброени по – горе. Изпълненият проект е насочен към  съживяване на „историческата” част на града. За ползването на всички туристически атракции следва заплащанена определенацена на услуга, размерът на койтобе определен с Решение 682попротокол № 52от 27.11.2014г.на Общински съвет – Тутракан.
2.      Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:
Привеждане на нормативния акт в съответствие със законодателството в Република България в сферата на образованието и социалните дейности, туризъм.
 
3.      Очаквани резултати от приемането на Наредбата:
Постигане на яснота, коректност и публичност при определянето на общинските такси и цените на услугите, предоставяни от общината .
 
4.      Финансови средства, необходими за прилагане на Наредбата:
За прилагането на предлаганите промени в  Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства на общината.
 
5.      Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство. Този проект е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование и Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане в частта, касаеща обществените отношения, които се уреждат от проекта на общинската наредба. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.
 
 
ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
Допълнение и изменение към Раздел III. Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги
&1.В чл.22, ал.1 текстът „За ползване на целодневни детски градини и млечна кухня родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за децата, настанени по чл.26 от Закона за закрила на детето, заплащат сумарна месечна такса за услуги, които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование”се заменя с текста:
„За ползване на детски градини и млечна кухня родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за децата, настанени по чл.26 от Закона за закрила на детето, заплащат сумарна месечна такса за услуги, които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование, която включва задължителна месечна, независеща от броя на посещенията през месеца и такса за храна.”
В ал.2 текстът  „Сумарната месечна такса по ал.1 се формира, както следва:
1. За деца на 5 и 6 години в подготвителни групи, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, две години преди постъпването им в първи клас, регламентирана в Закона за народната просвета,  месечната такса за храна  се заплаща в размер на фактически извършените разходи за храноден, но не повече от  - 50.60 лв. за месец. (по 2,20 лв. за всеки присъствен ден от месеца)
2. за деца на възраст 3-4 години в целодневни групи – максимален размер на дължимата сумарна месечна такса - 58,60 лв., в т.ч.:                                                                                       
- постоянна част – 8,00 лв. /независимо от присъствените дни/;
- променлива част – 2,20 лв. за всеки присъствен ден от месеца.
3./изм. с реш. №396/31.05.2017г./ за деца в яслени групи към детска градина – максимален размер на дължимата сумарна месечна такса - 58,60 лв., в т.ч.:                                                                                        
- постоянна част - 8,00лв. /независимо от присъствените дни/;
- променлива част – 2,20лв. за всеки присъствен ден от месеца.
се заменя с текста:
„ В детските градини месечната такса се определя както следва:
 
1. Такси за основни  форми на организация
в учебно време
 
 
Формиране на таксите
1.1.Такси за ползване на детски ясли и яслени групи към детските градини.
Задължителна постоянна месечна такса–8,00 лв. и 2,20 лв. на ден за храна.
1.2.Такси за деца на 2,3и 4 години в детски групи,според формата на организация.
- в целодневна форма на организация
 
- в полудневна форма на организация
 
 
 
Задължителна постоянна месечна такса– 8,00 лв. и 2,20 лв. на ден за храна.
Задължителна постоянна месечна такса– 8,00 лв.  и 0.30 лв. за подкрепителна закуска.
По желание на родителите децата могат  да се хранят,като заплащати  таксаза закуска в размер на 0.50 лв. и  за обяд-1.20 лв..
 
1.3.   Такси за 5и6-годишнидеца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка за периода от 15 септември до 31 май.
- вцелодневна форма на организация
 
 
 
 
 
-в полудневна форма на организация
 
 
 
Задължителна постоянна месечна такса– няма.Начислява се само 2,20 лв. на ден за храна. При наличие на средства по ПМС 308 се приспадат от таксата за  за храна.
Задължителна постоянна месечна такса– няма. Заплаща се 0.30 лв. за подкрепителна закуска.
По желание на родителите децата могат  да се хранят,като заплащат такса за закуска в размер на 0,50 лв. и обяд в размер на 1,20 лв.
2.Такси за допълнителниуслуги/по желание на родителите/.
 
Формиране на таксите
2.1. Такси за почасова форма на организацияв рамките на учебно време от 15.09. до 31.05. се начисляват, както следва:
- За децав яслени групи и деца на 2,3и  4 години в групи на детските градини.
3 часа
 
 
- За деца от 5 до 6 години в  подготвителните групи на детските градини.
3 часа
 
 
 
Задължителна дневна такса – 1.70 лв. и 0.30 лв. за подкрепителна закуска на присъствен ден.
Задължителна дневна такса няма. Начисляват се по 0.30 лв.за подкре-пителна закуска на присъственден.
 
2.2.Такси за периода на неучебно време от 01.06 до 14.09.
-За деца в яслени групи и за деца на  2,3и 4 години в групи на детските градини
-За деца,записани и продължаващи в подготвителна група.
 
-За деца от подготвителните групи на детските градини, получили удостоверение за завър-шена подготвителна група.
2.3.Такси за ползване на допълнителни услуги в съботно-неделни дни през учебно време за всички деца/от 2 до 7-год. възраст/.
4 часа
 
 
 
Задължителна постоянна месечна такса–8,00 лв. и 2,20 лв. на ден за храна.
 
Задължителна постоянна месечна такса няма.Заплаща се 2,20 лв. на ден за храна.
 
Задължителна постоянна месечна такса–8,00 лв. и 2,20 лв. на ден за храна.
 
 
Постоянна месечна такса от 40,00 лв. и 2,20 лв.на ден за храна. Постоянната такса се заплаща предварително.
 
Тексът в ал.3 отпада.
Текстът в ал.2, т. 4. „ за деца, ползващи услуга «млечна кухня»:
- постоянна част – 6,00 лв. /независимо от присъствените дни/;
   - променлива част –  равна на хранодена, определен по калкулация за деня.”
става ал. 3 стекст  „ Такса за деца, ползващи услуга «млечна кухня»:
- постоянна част – 6,00 лв. /независимо от присъствените дни/;
- променлива част –  равна на хранодена, определен по калкулация за деня.”
 
Текстът в ал. 7 отпада. Създава се нова ал. 7 с текст:
„Постоянна месечна такса в целодневна, полудневна и почасова организация не се заплаща  за деца в яслени групи и за деца на 2,3и 4  години в групите на детските градини, в следните случаи:
1. При подадено писмено заявление от родителя /настойника/ за непрекъснато отсъствие на дететопо семейни причини, за цял календарен месец,  но  за не повече от един календарен месец за учебна година.
2. При непрекъснато отсъствие на детето по болест за цял календарен месец.
 
Текстът в ал. 8  „Променливата част от дължимата сумарна месечна такса по ал.2, т.1, 2 и 3 не се заплаща в случаите за:“
се заменя с текста„Променливата част от дължимата сумарна месечна такса по ал.2, т.1Такси за основни  форми на организация в учебно време“ не се заплащат в случаите за:“
Текстът в ал. 9„С 50% намаление се заплаща променливата част от дължимата сумарна месечна такса по ал.2,т.1, 1 и 3 в случаите за:“  се заменя с текста:  „С 50% намаление се заплаща променливата част от дължимата сумарна месечна такса по ал.2, т.1 Такси за основни  форми на организация в учебно време“в случаите за:“
Чл. 13 се отменя.
Текстът в ал. 14 „Децата настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания не заплащат сумарна месечна такса за ползване на целодневни детски градини, обединени детски заведения и млечна кухня“ се заменя с текста: „Децата настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания не заплащат сумарна месечна такса за ползване на детски градини“.
 
&2. В ал.1 на чл. 50 от Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани и предоставяни от общината на физически и юридически лица” текстът: „валидни до 30.04.2015г.” се заличава.
  
На  основание чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове се публикува настоящия Проект за Наредба за изменени и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, с който се предоставя за обществена консултация 30 дневен срок за предложения и становища, които следва да бъдат депозирани в деловодството на Община Тутракан до 26. 07.2017 година включително.