О Б Я В Л Е Н И Е № 19 и № 20/ 10. 05. 2017 год.

12/5/2017
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 19/ 10. 05. 2017 год.
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
         „Подробен устройствен план /ПУП/  –изменение на План за регулация /ПР/ на УПИ І-„ За потребителна кооперация ” в кв. 39 с .Белица, общ.Тутракан” .
Спроекта :
1. сеизменят предвидените с плана на селото проектните линии  за  УПИ І –„за по-требителна кооперация” в кв.39. 
Новите вътрешно регулационни линии на нов УПИ І за „ПК”се поставят всъответ-ствие по заснетите на место материализирани граници. Лицето на УПИ се запазва към  съ-ществуващата  улица (о.т.83-82),регулацията на която се запазва.
2.  премахва се  малката проектна уличка, разположена на източната граница с УПИ І-„ПК”, кв.39 от действащия регулационен план на на с.Белица, одобрен със Заповед №1318 / 26. 02. 1953 г.              Необходимостта от изграждането и е отпаднала, видно от това, че в период от 64 год. не е реализирана.   Устройствената зона  не се променя.  
 
            В плана се допълват и заснетите две сгради:
             – едноетажна, масивна с частични стоманобетонни елементи, селскостопанска, представлява навес със заснета застроена площ от 220 кв.м., изградена през 1969 год.;
            - едноетажна, масивна с частични стоманобетонни елементи, селскостопанска, представлява навес със заснета застроена площ от 197 кв.м., изградена през 1988 год.
 
Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
 
 
                 …..  .…   ….
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
    20  /12.05. 2017 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ съобщава,че със Заповед №РД-04-532/12.05.2017г. на Кмета на Община Тутра-кан се разрешава на:  Ашиме Мехмед Калайджи (носител на ограничено вещно право в имота) и Община Тутракан (собственик на поземленият имот/земя) да възложатизработване на проект:  Подробен устройствен план /ПУП/  –създаване  на План за регулация /ПР/  за позем-лен имот  сидентификатор 73496. 501. 677от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в  кв. 137 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
 
 
 
 
                                                                                                                                      
                    .   .   .   .    .    .   .  
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД