О Б Я В Л Е Н И Е №18/21.04.2017 год.

24/4/2017
 
О Б Я В Л Е Н И Е
18/21.04.2017 год.
 
 
На основание чл. 140 от Закона за устройство на територията, Ви уведомявам, че на 20.04.2017 г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
 
„Търговски обект”
 
Местонахождение: УПИ III-927, квартал 113по плана за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с решение №327/02.02.2006 г. на Общински съвет;
 имот с идентификатор 73496.501.927 по КК и КР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед №РД-18-6/2008 г. на ИД на АГКК гр. София;
с административен адрес: гр. Тутракан, „Байкал” №13;
 
Визата е издадена на Шазие Али Ахмед, Юсеин Али Черкез, Хинко Алеков Черкезов;
 
Настоящата виза подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл. 215 от ЗУТ чрез Община Тутракан, в четиринадесет дневен срок от съобщаването ѝ на заинтересуваните лица.
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан