О Б Я В Л Е Н И Е № 16 и № 17 / 21.04. 2017 год.

24/4/2017
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  16  /  21.04. 2017 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че със Заповед № РД-04-460 / 20.04.2017год. на Кмета на Община Тут-ракан  е разрешено на  Евелин Василев Ройбов, собственик на имат с идентификтор 73496.501.2953 да  възложи    изработване на проект  Подробен устройствен план /ПУП/  –създаване  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот  сидентификатор 73496. 501. 2953от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в  кв. 60, ПИ №2953 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                     Кмет  на
                                                                                                         Община Тутракан: _________________
                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
                                                                                                                                              Гл. спец.”ГК” в
                                                                                                                                              Дирекция ”ИООС”: ______________
                                                                                                                                                                              /Т. Димитрова /
 
                      
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  17  /  21.04. 2017 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че със Заповед № РД-04-461/ 20.04.2017год. на Кмета на Община Тут-ракан  е разрешено на:
-  собственика на имота – Община Тутракан с Акт №14/ 11.02.1996год.  за частна общинска
собственост
- носител на ограничено вещно право в имота – „Потребителна кооперация 10 –ти май”
с.Белица с председател Никола Георгиев Николов с нот.акт №64, т.І, д.№405/ 2001г., на Служба по вписваниятя Тутракан №165, т.І/05.12.2001г.
         да  възложат    изработване на проект  Подробен устройствен план /ПУП/  –изменение  на План за регулация /ПР/  за урегулиран поземлен имот с идентификатор /УПИ/ І - „за потребтелна кооперация”  в кв.39  от действащия Кадастрален и Регулационен план на с.Белица, одобрен със Заповед №1318/ 26. 02. 1953год.
 
 
 
 
     
                                                     Кмет  на
                                                                                                         Община Тутракан: _________________
                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
                                                                                                                                              Гл. спец.”ГК” в
                                                                                                                                              Дирекция ”ИООС”: ______________
                                                                                                                                                                              /Т. Димитрова /
 
                      
 
 
 
ДС/ТД