МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2017

31/3/2017
МОТИВИ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА
 
Мотиви за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан
Приета с Решение № 601 от 06.03.2003г.
 
 
Съгласно чл. 26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Тутракан чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: tutrakan@b-trust.orgили в деловодството на Община Тутракан на адрес : гр.Тутракан ул.:Трансмариска: № 31
 
Мотиви
С Решение № 601 от 06.03.2003г. на Общински съвет – Тутракан е приета Наредба за определянето и администрирането наместните такси и цени на услуги на, територията на Община Тутракан. Тази наредба определя размера на местните такси и цени на услуги, които постъпват в бюджета на Община Тутракан.
Чрез предоставяне на услуги общината реализира своята социална политика.
В Държавен вестник бр.97 от 2016г. е изменен ЗМДТ в частта, която определя срока за издаване на Удостоверение за данъчна оценка от „2-седмичен” става на „5-дневен”.
В тази връзка и във връзка с гореизложеното и съобразявайки се с непрекъснатите промени на инфлационния индек следва да се промени и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
            Предложение за Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
§ 1 В чл. 35а в точка 1 и 2 думите „14 дни” и „7 дни” се заменят с „5 дни” и „3 дни”.
§ 2 В чл. 48, точка 17 да отпадне предпоследното изречение „граждански ритуал – погребение”.
 § 3 В чл. 48, точка 17 последното изречение:
 
БИЛО:
СТАВА:
„Освобождават се от такси “извършени погребения” гражданите с постоянен адрес в Община Тутракан над 70 години и лица, получаващи социални помощи по реда и при условията на Закона за социалното подпомагане, при представяне на удостоверение от Дирекция „СП”.
„Освобождават се от такси “извършени погребения” гражданите с постоянен адрес в Община Тутракан над 70 години и лица, получаващи социални помощи, при представяне на удостоверение от Дирекция „СП”, по реда и при условията на:
- Закона за социалното подпомагане;
- Наредба № РД–07-5 от 16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление;
- Закона за интеграция на хората с увреждания получаващи минималната пенсия за страната.